දේශපාලන

බදියුදීන් පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයන්ට සහභාගිවීම ගැන නීතිමය…

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවේ සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයන්ට…

රිෂාඩ් බදියුදීන් ත්‍රස්ත පනත යටතේ ඉන්නේ.. පාර්ලිමේන්තු ගේන්න…

රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාව ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවේ පසු වන බැවින් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට සහභාගිවීමට…

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් සහ ඔහුගේ…

2019 අප්‍රේල් මස 21 වෙනිදා එල්ලවූ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදුකරනු ලබන පරීක්ෂණ අනුව එම ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ ස්වයං…

දේශීය

කලා

විදේශීය

විශේෂාංග

ක්‍රීඩා

සෞඛ්‍ය

ව්‍යාපාරික