ජාතික ආණ්ඩුවට ආවට ලැබුන ඒවා මෙන්න

11025900_10153108434401327_7633664106764017631_o

 ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 11 දෙනෙක්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 05 දෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු 10 දෙනෙක් අද (22) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ඔවුන්ගේ නාම ලේඛනය පහත පරිදි වේ.
කැබිනට් අමාත්‍යවරු

01- ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා – ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය

02- එස්.බී නාවින්න මහතා – කම්කරු අමාත්‍ය

03- පියසේන ගමගේ මහතා – නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය

04- ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහත – උසස් අධ්‍යාපන හා පර්ය්ෂණ අමාත්‍ය

05- එස්.බී. දිසානායක මහතා – ග්‍රාමීය ආර්ථීක කටයුතු අමාත්‍ය

06- ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා – පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය

07- ෆිලික්ස් පෙරේරා මහතා – විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍ය

08- මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා – පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය

09- රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා – ගුවන් සේවා අමාත්‍ය

10- විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා – වාර්මාර්ග අමාත්‍ය

11- මහින්ද අමරවීර මහතා – ධීවර අමාත්‍ය

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු

12- පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි මහත්මිය – පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය

13- ජීවන් කුමාරතුංග මහතා – කම්කරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

14- මහින්ද සමරසිංහ මහතා – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය

15- සී.බී. රත්නායක මහතා – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රිය පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

16- ඩිලාන් පෙරේරා මහතා – නිවාස හා සමෘද්ධි රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු

17- තිස්ස කරලියද්ද මහතා – බුද්ධ ශාසන හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රිය පාලනය පිළිබද නියෝජ්‍ය

18- දයාශ්‍රීත තිසේරා මහතා – ධීවර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

19- රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා – ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

20- ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා – ආපදා කළමණාකරන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

21- ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා- ගුවන් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

22- ලලිත් දිසානායක මහතා – වාරිමාර්ග නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

23- ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා – වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

24- ලසන්ත අලගියවන්න මහතා – ග්‍රාමීය ආර්ථීක කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

25- සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය – උසස් අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

26- ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා – ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය