ජනපතිගේ ප්‍රථම ජන රැළිය අනුරාධපුරයේදි ඇරඹේ… සජීවිව නරඹන්න පිවිසෙන්න…

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ මංගල ජන රැලිය අනුරාධපුරයේ දී දැන් පැවැත්වෙනවා. එහි සජීවි දර්ශණ නැරඹිමට පිවිසෙන්න.