අලුත්ගම දර්ගා නගරයේ ගැටුම: මේ වන විට හය දෙනෙකු අත් අඩංගුවට…

aluthgama dargatown - Google Search

අලුත්ගම දර්ගා නගරයේ දෙපිරිසක් අතර සෙනසුරාදා පැවති ගැටුමේදී තරුණයකුට පහරදුන් බව කියන හය දෙනෙක් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. නගරයේ ආරක්ෂාවට අවට පොලිසිවලින් පිරිස් කැඳවනු ලැබ සිටිති.