ජනපති ඔක්කොම අඩු කරයි/price reduced by President.

 Mahinda Rajapaksa, President of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Mahinda Rajapaksa, President of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

අද සිට විදුලි බිල 25% න් අඩු කරන බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

දිවයිනට පැමිණ සිටින චීන ජනාධිපති ෂි ජින් පින්ග් මහතා සමග ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දැන් පැවැත්වෙන හමුවේදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

එසේම ඉන්ධන මිල ගණන් ද අද සිට පහත දමන බව ජනාධිපතිවරයා එම අවස්ථාවේදී පැවසුවේය.

ඒ අනුව ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 3.00 ද පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5.00 ද, භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 20 ද අඩු කරන බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Diesel price reduced by Rs.3 per litre, Petrol by Rs5 & Kerosene by  Rs.20 from today; Electricity tariff to be reduced by 25%