පාසල් දරුවන්ට නොමිලේ දිවා ආහාරය

රජයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියේ සිට 5 වැනි ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන්ට ලබන මාර්තු මස සිට දිවා ආහර නොමිලේ දෙන බව අධයාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසයි.

එම ව්‍යාපෘතියට ආණ්ඩුව රුපියල් කෝටි 1600 ක් වැය කරන බව කී අමාත්‍යවරයා දිනකට දරුවෙක් වෙනුවෙන් රුපියල් 110 බැගින් වැය කිරීමට නියමිකත බව ද සඳහන් කළේය


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *