රුපියලේ අගය තවත් ශක්තිමක් වෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල තවත් ශක්තිමක් වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට අනුව ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රුපියල් 334.50 ක් ලෙසත් විකිණුම් මිල රුපියල් 348.03ක් ලෙසත් සටහන්ව තිබුණා.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *