රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 35ක් සඳහා නව ලේකම්වරුන්

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 35ක් සඳහා නව ලේකම්වරුන් පත්කර තිබෙනවා. එම පත්කිරීම් වලට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ (24) නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්.