නව රජයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා දිවුරුම් දීම සජීවිව මෙතැනින් නරඹන්න

නව රජයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කැළණිය රජමහා විහාරස්ථානයේදී අද (09) දිවුරුම් දෙනවා.

එම අවස්ථාව සජීවිව මෙතැනින් නරඹන්න

https://www.facebook.com/PresidentRajapaksa/videos/2747482148907920/