2020 මහ මැතිවරණයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මෙන්න

2020 මහ මැතිවරණයේ සමස්ත ප්‍රථිපලය මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.

 • ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද – 6,853,693 | ආසන 128
 • සමගි ජන බලවේගය – 2,771,984 | ආසන 47
 • ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි – 327,168 | ආසන 9
 • ජාතික ජන බලවේගය – 445,958 | ආසන 2
 • EPDP – 61,464 | ආසන 2
 • AITC – 67,766 | ආසන 1
 • TMVP – 67,692 | ආසන 1
 • SLFP – 66,579 | ආසන 1
 • MNA – 55,981 | ආසන 1
 • TMTK – 51,301 | ආසන 1
 • ACMC – 43,319 | ආසන 1
 • NC – 39,272 | ආසන 1
 • SLMC – 34,428 | ආසන 1

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *