ෆොන්සේකා අද සිට ඇමති වෙයි.

fonseka
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස අද (25) දිවුරුම් දුන්නා.
ඒ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *