දළදා මැදුර අසල උද්ඝෝෂණ

දළදා මැදූර ඉදිරිපිට මාර්ගය විවෘත කරන ලෙස බල කරමින් මේ වන විට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වෙනවා.ඊට සමගාමීව මාර්ගය විවෘත කිරිමට විරෝධය පළකරමින් තවත් පිරිසක් උද්ඝෝෂණය කරන බව සදහන්. දළදා මැදුරට වාහන දුම් මගින් සහ ශබ්දයෙන් හානි විම අවම කිරිමට මේ මාර්ගය වසා දමා තිබේනවා. මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වන්නන් සදහන් කලේ මාර්ගය විවෘත කර ගැනිමට උත්සහ දරන්නන් දළදා මාලිගය පිළිබඳ හැගීමකින් ක්‍රියා නොකරන පිරිසක් බවයි.

received_10153908730443559received_10153908734313559received_10153908732383559received_10153908732323559


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *