ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ නිල ප්‍රකාශයට ජනපති අත්සන් තබයි.

mahinda

අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති කෙටි උත්සවයකදී ජනාධිපතිවරයා තම නිල කාලය සම්පූර්ණවීමට ප්‍රථම ජනාධිපතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලෙසත්, ඊට තෙවන වරට තමන් තරඟ කරන බවට වන නිල ප්‍රකාශයට අත්සන් කිරීමත් සිදුකර තිබේ.

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස තමා අද(20) මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට නිල වශයෙන් දැනුම්දෙන බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

එය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට නිල වශයෙන් ලිඛිතව ලැබුණු පසු ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *