ඇමෙරිකාවේ යළිත් මරණ දඬුවම

මරණ දඬුවම යළි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමෙරිකානු මධ්‍යම රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මරණ දඬුවම නියම වූ පුද්ගලයින්ට වහාම මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන බව අමෙරිකානු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.