හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් දැඩිසත්කාර ඒකකයේ

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා කොළඹ ජාතික රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය වෙත ඇතුළත් කර ඇති දැන ගන්නට තිබෙනවා.
වැඩිදුර විස්තර බලාපොරොත්තුවන්න.

Leave A Reply

Your email address will not be published.