මහින්දටත් වඩා ඉහලින් ගෝඨාභයට වැඩ කරනවා… බැසිල්

ඉදිරි ජනපතිවරණ අපේක්ෂකයන් ගැන අදත් තැන් තැන්වල බොහෝ දෙනා කතා කලා. මේ තැන තැන කියූ ඒ දේශපාලන කතා. වැඩිපුර කතා වුණේ ගොටාභය රාජපක්ෂ මහතා ගැන.

Leave A Reply

Your email address will not be published.