රාජිත ගැන මංගල ගැන තැන තැන කියූ කතා

රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යවරයා ගැන මෙන්ම මංගල සමරවීර අමාත්‍ය වරයා ගැනත් අද තැන තැන කතාබහට ලක්වුණා. මේ ඒ කතා කිහිපයක්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.