විශ්‍රාමිකයන්ගේ වැටුප් විෂමතා ඉවතට – අවමය 2800යි උපරිමය 20000යි

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් 2019 අයවැය මගින් යෝජිත විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ජූලි මස සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ඒ අනුව 2015.12.31 ට පෙර විශ්‍රාම ගනු ලැබූ විශ්‍රාමිකයන් 500,000කට පමණ මෙම විශ්‍රාම වැටුප් වැඩිවීමේ වාසිය හිමිවේ.

මෙසේ විශ්‍රාම ගනු ලැබූ විශ්‍රාමිකයන්ගේ මාසික වැටුප රු. 2,800 සහ රු. 20,000 අතර මුදලකින් වැඩිවනු ඇත.

2015 දෙසැම්බර් මස 31 වැනි දිනට පෙර සේවයෙන් විශ්‍රාම ගිය රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුපේ පැවැති විෂමතාව ඉවත් කිරීම හරහා එම විශ්‍රාමිකයන්ට සහන සැලසේ.

මෙම විශ්‍රාම වැටුප් වැඩි කිරීම සඳහා හේතු වූයේ 2015 දෙසැම්බර් මස 31 දාට පෙර විශ්‍රාම ගිය රාජ්‍ය සේවකයන් සහ 2015 න් පසු විශ්‍රාම ගිය රාජ්‍ය සේවකයන් යන දෙපිරිස රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ දෙකක් යටතේ විශ්‍රාම ගැන්වීමෙන් ඇතිවූ විෂමතාවය හේතුවෙනි.

2015 දෙසැම්බර් මස 31 වැනි දාට පෙර විශ්‍රාම ගිය අය සඳහා 05/2015 වක්‍රලේඛය ක්‍රියාත්මක වූ අතරඉන් පසු විශ්‍රාම යන්නන් සඳහා ක්‍රියාත්මක වනුයේ 03/2016 චක්‍ර ලේඛයයි.

03/2016 යටතේ වන විශ්‍රාමිකයන් සඳහා 2020 දක්වා ක්‍රමානූකූලව වැටුප් සංශෝධන සිදු කෙරෙන අතර 2015 වැටුපට සාපේක්ෂව එම සියලු රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මූලික වැටුප 2020 දී 107%කින් වැඩිවනු ඇත.

මේ අනුව, 2015.12.31 දිනට පෙර විශ්‍රාම ගිය කාර්යාල කාර්ය සහයක පළමු ශ්‍රේණියේ විශ්‍රාමිකයකුගේ වැටුප රුපියල් 2800/=කින් පමණ ඉහළ යනු ඇත. කළමනාකරණ සහකාර පළමු ශ්‍රේණියේ විශ්‍රාමිකයකුට රුපියල් 5,200/=ක පමණ විශ්‍රාම වැටුප් වැඩිවීමක් හිමි වනු ඇත.

ගුරු සේවයේ පළමු ශ්‍රේණියේ විශ්‍රාම වැටුප රුපියල් 9,200/=කින් පමණ ඉහළ යන අතර විශ්‍රාමික පළමු ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරී වැටුප රුපියල් 7,100/=කින් පමණ ඉහළ යයි.

විශ්‍රාමික පොලිස් සැරයන්වරයකුගේ වැටුප ඉහළ යන්නේ රුපියල් 4200/=කිනි.

විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක නිලධාරියකුගේ විශ්‍රාම වැටුප රුපියල් 16,000/= කින් පමණ ඉහළ යන අතර, 2015.12.31 ට ප්‍රථම විශ්‍රාම ගනු ලැබූ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයකුගේ වැටුප රුපියල් 20,000/=කින් පමණ ඉහළ යනු ඇත.

විවිධ තනතුරුවල විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් වැඩිවීමේ නියඳිය පහත පරිදි වේ.

තනතුර වැටුප් කේත අංකය විශ්‍රාම වැටුප වැටුප් වැඩිවීම

කා.සේ.සේ 1 PL-1 21,080/= 2,800/=

පොලිස් සැරයන් RS-2 25,971/= 4,200/=

රාජ්‍ය කළමනාකරණ
සහකාර සේ. 1 MN-2 29,157/= 5,215/=

හෙද සේවය 1 MT-7 35,421/= 7,100/=

ගුරු සේවය 1 GE-2 42,527/= 9,200/=

ශ්‍රී ලංකා
පරිපාලන සේ. 1 SL-1 65,017/= 16,000/=

අමාත්‍යාංශ ලේකම් SL-4 78,428/= 20,000/=

මෙම විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධනයත් සමග 05/2015 චක්‍රලේඛය යටතේ විශ්‍රාම ගිය සේවයකන් සඳහා වැටුප් විෂමතා ඉවත් වන තුරු ගෙවන ලද රුපියල් 3,500 අන්තර් දීමනාව නව වැටුප් ව්‍යුහයට ඇතුළත් කරන අතර, රුපියල් 3,525 ජීවන වියදම් දීමනාව තව දුරටත් හිමිවේ.

මෙම විශ්‍රාම වැටුප් වැඩි කිරීම සඳහා රජය අයවැය මගින් රු. මිලියන 12,000 ක් වෙන් කර ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.