සිදුවූ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව පිලිබඳ ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදය පිලිබඳ විශේෂඥ මහාචාර්ය රොහාන් ගුණරත්නගේ කියවීම මෙන්න

අප්‍රේල් 21 වන දා සිදුවූ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදය පිලිබඳ විශේෂඥ මහාචාර්ය රොහාන් ගුණරත්න මහතා ඔහුගේ අදහස් ප්‍රකාශ කළා.
මේ ඔහුගේ අදහස් දැක්වීමයි. (දර්ශන අනුග්‍රහය – හිරු ටී.වී. )

Leave A Reply

Your email address will not be published.