විකිලික්ස් නිර්මාතෘ ජූලියන්ට සති 50ක සිර දඬුවමක්

එක්සත් රාජධානියේ ඇප කොන්දේසි කඩ කිරීම් චෝදනා පිට විකිලික්ස් වෙබ් අඩවියේ නිර්මාතෘ ජූලියන් අසාන්ජ් සති 50ක කාලයක් සඳහා සිර ගත කොට ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.