2024 වසර අය වැය යෝජනා නොවැම්බර් 13 පාර්ලිමේන්තුවට

2024 වසර සඳහා වන අය වැය යෝජනා නොවැම්බර් 13 වැනිදා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

අය වැය තුන්වන වර කියවීමේ චන්ද විමසිම දෙසැම්බර් 13 වැනිදා පැවැත්වෙනු ඇති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.