නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කෙරේ

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැලැක්වීම සඳහා දිවයිනට පනවා තිබෙන නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ඔක්තෝබර් 01 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.