එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ගත් පිරිස කෝටිය ඉක්මවයි

මෙරට කුමන හෝ කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා දෙකම සම්පුර්ණ කල පිරිස කෝටිය ඉක්මවූ බව සෞඛ්‍ය අංශ අනාවරණ කරනවා.
එම සංඛ්‍යාව 10,211,537 ක් බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.