නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය සැප් 06 දක්වා

දැනට රට තුල පැවැත්වෙන නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය සැප්තැම්බර් 06 වෙනිදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.