දිගන භූ කම්පනයට හේතුව මෙන්න

අද(18) උදෑසන දිගන ප්‍රදේශයේ ඇති වූ භූ කම්පනය (Collapse Quake) කඩාවැටීමක් නිසා ඇතිවන සුඵ භූ කම්පනයක් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ භූ විද්‍යා අධ්‍යන අංශයේ භූ ගර්භ විද්‍යාව පිළබද ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අතුල සේනාරත්න මහතා පවසයි.

පසුගිය දිනවල දී ද මෙම තත්ත්වයේ භූ කම්පනයක් එම ප්‍රදේශවලින් වාර්ථාවූ බවත් මෙය හුණු ගල් කැණීම්වලින් සිදුවන භූ චලනයක් බව ද මහාචාර්‍ය අතුල සේනාරත්න මහතා පවසයි.

එම ප්‍රදේශය සියයට 75%ක් පමන ජලයෙන් යටවි ඇති ප්‍රදේශයක් එහි භුගතව දිගන අඹකොටේ ප්‍රදේශ දක්වා එම හුණු ගල් තට්ටුව විහිදි ඇති බවත් මෙම භූ ගත හුණු ගල් තට්ටුවට එම කැණීම්වලින් ඇතිවූ බලපැමෙන් ඇතිවූ භූ ගත හුණු ගල් තට්ටුව කඩා වැටිමක් ඇතිවි එයින් මෙම භු කම්පනය ඇතිවි ඇති බව ලැබනු විස්තර අනුව තමාගේ හැගිම බව ද මහාචාර්යවරයා පැවැසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.