නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – හඟුරන්කෙත

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හඟුරන්කෙත ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

SLPP – 29,869

SJB – 12,949

JJB – 5,111

UNP – 2,394

SLFP – 1,813

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 51,111

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 4,830

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 55,941

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 70,011

Leave A Reply

Your email address will not be published.