80%ක අඛණ්ඩ සංචරණ සීමාවක් පැවැත්වීමට GMOA වෙතින් වැඩපිළිවෙලක්

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා 80%ක ප්‍රශස්ත සංචරණ සීමාවක් සහතික කිරීම වෙනුවෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය 8 වැදෑරුම් වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එම නිවේදනය පහතින්….

– ITN

Leave A Reply

Your email address will not be published.