කැලණි ගඟේ ජලයේ ගුණාත්මක බව යහපත් අතට

කැලණි ගඟේ ජලයේ ගුණාත්මක බව යහපත් අතට හැරී ඇති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් සිදුකරන ලද පරීක‍ෂණ අනුව තහවුරු වී ඇත.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් කැලණි ගඟේ ජලයේ ගුණාත්මක භාවය පරීක‍ෂා කිරීම සඳහා ඊයේ  (01) ජල සාම්පල ලබා ගන්නා ලදී.

මේ වන විට එම ජල සාම්පලවල විශ්ලේෂණ කටයුතු ආරම්භකර ඇත.

ඊයේ දින ක්ෂේත්‍රයේදී මිනුම්කරන ලද ප්‍රමිතීන්ට අනුව කැලණි ගඟේ ජලයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ ගොස් ඇති බව අනාවරණ වී ඇත.

ජලයේ බොරතාවය හෙවත් ආව්ල්‍යතාවය (Turbidity) මෑත කාලයේ කිසි දිනක වාර්තා නොවූ ලෙස යහපත් තත්ත්වයක පැවතීම ජලයේ ගුණාත්මක භාවය වැඩිවී ඇති බවට ඇති එක් නිදසුනකි.

මේදිනවල කර්මාන්ත ශාලාවලින් ද්‍රවමය අපද්‍රව්‍ය (Industrial Effluent) මුදා නොහැරීම කැලණි ගඟේ ජලයේ ගුණාත්මකබව මෙලෙස ඉහළ යාමට ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ රසායනාගාර සේවා අංශය පවසයි.

කඩුවෙළ පාලම, කළු ඇළ පාලම අතුළු තවත් ස්ථාන කිහිපයකින් පරීක‍ෂණ සඳහා ඊයේ දින කැලණි ගඟේ ජල සම්පල ලබාගන්නා ලදී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.