ඩොලරය රුපියල් 360 ක් වෙයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 360 ක් ලෙස වාණිජ බැංකු කිහිපයක් අද සටහන් කර තිබුණා. මහ බැංකුව එය අද ප්‍රකාශ කර තිබුණේ රුපිල් 350.49ක් ලෙසයි. එහි ගැණුම් මිල රුපියල් 337.82 ක් ලෙස ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.