ගෑස් මිල වැඩි කිරීම ගැන තවත් තීරණයක්… මිල 5175 නොවේ

අද සිට කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක බරකින් යුත් ගෘහස්ථ ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු.2500 කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බව සමාගම ප්‍රකාශ කළා.

නමුත් රජය ඒ සඳහා අවසර දී නැහැ. එම නිසා එම තීරණය ක්‍රියාත්මක නොවී පැරණි මිලටම ගෑස් අලෙවි කරනු ඇති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.