පිරිවෙන් ගුරු වැටුප් සංශෝධනය කෙරේ

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 03/2016(IV)ට අනුව ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවය, ශ්‍රී ලංකා ගුරු උපදේශක සේවය හා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවය යන සේවාවන් වල වැටුප් සංශෝධනය 2022 ජනවාරි මස සිට ක්‍රියාත්මක වන නමුත් ඉහත චක්‍රලේඛය පිරිවෙන් ගුරුවරුන් සදහා අදාළ කරගෙන නොමැති බැවින් ගරු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර 2022/01/01 දින සිට ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවය සඳහා ක්‍රියාත්මක වන වැටුප් ක්‍රමවේදය (03/2016(IV)ට අනුව පිරිවෙන් ගුරුවරුන් සඳහාද කඩිනමින් ලබා දීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත.

ඒ අනුව දහම් පාසල්, පිරිවෙන් හා භික්ෂු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් පිරිවෙන් ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් සංශෝධනය කිරීම සඳහා “ ගුරු හා විදුහල්පති සේවාවන්හි වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට ලබාදුන් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ප්‍රකාරව පිරිවෙන් ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් සැකසීම” මැයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් කෙටුම්පත් කර අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.එකී අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව පිරිවෙන් ගුරු වැටුප් සංශෝධනය කර මේ වසරේ පෙබරවාරි මස සිට මේ වසරේ ජනවාරි මාසයටද හිමි හිඟ වැටුප් සහිතව ගෙවීම් සිදු කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ

Leave A Reply

Your email address will not be published.