සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 03ක් ආනයනයට සැරසෙයි

ජනතාවට සාධාරණ මිලට සහල් ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය සහල් ආනයනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

විවෘත වෙළෙඳපොළේ ප්‍රමාණවත් සහල් තොග පවතින බව තහවුරුකර ගැනීම සඳහා වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් මෙලෙස සහල් ආනයනය කිරීමට යොජනා කර ඇත.

ඒ අනුව, නාඩු සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 200,000ක් සහ සම්බා සහල්වලට ආදේශ වශයෙන් GR 11 Short Grain Rice වර්ගයේ සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 100,000ක් ආනයනය කිරීමට වෙළෙඳ අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත්කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය දී තිබුණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.