අමාත්‍යාංශ දෙකක ට නව ලේකම්වරු

අමාත්‍යාංශය දෙකක් සඳහා නව ලේකම්වරු පත්කර තිබේ.

ඒ  ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයට හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයටයි.

අනූෂ පැල්පිට මහතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙසත් ඩී.එම්.එල්.ඩී බණ්ඩාරනායක මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කර තිබේ.

2022.01.01 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා පත්කර ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.