පෞද්ගලික සංචාරයක් සඳහා ජනපති විදෙස්ගතවෙයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෞද්ගලික සංචාරයක් සඳහා විදෙස්ගතවී තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පැවසුවේ රාජපක්ෂ මහතා අද උදෑසන සිංගප්පූරුව සඳහා පිටත්ව ගිය බවය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.