අය – වැය තෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද

2022 වසර සඳහා වන අයවැය තෙවනවර කියවිමේ ඡන්ද විමසීම අද (10) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 09.30ට රැස්වේ.

අද පස්වරු 05.00ට අයවැය තෙවනවර කියවිමේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

ලබන වසර සඳහා වන අයවැය යෝජනාවලිය පසුගිය නොවැම්බර් මස 12 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

ඒ අනුව නොවැම්බර් 23 වනදා ආරම්භ වු ඇයවැය කාරක සභා විවාදය අදින් අවසන් වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.