දුම්රිය මගීන් ට නිවේදනයක්

දිවයින පුරා දුම්රිය ධාවනය නොවැම්බර් මස 1 වනදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කරනවා.

මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර හිමි බස්නාහිර පළාතේ දුම්රිය මගීන් සඳහා ඔක්තෝබර් මස 25 වනදා සිට දුම්රිය ධාවනය ආරම්භ වීමට නියමිතයි. .

Leave A Reply

Your email address will not be published.