සහල් සහ සීනී සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල සහිත ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ

ඊයේ සිට බලැපැත්වෙන පරිදි සහල් සහ සීනී සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල නියම කරමින් ගැසට් නිවේදන දෙකක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 122ක්. පැකට් කළ සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 125ක් වනවා. සුදු සීනි කිලෝවක් ආනයනකරු විසින් විකිණිය යුතු උපරිම තොග මිල රුපියල් 116 ක් ලෙසයි දක්වා ඇත්තේ.

දුඹුරු හෝ රතු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 125ක් වනවා. පැකට් කළ දුඹුරු හෝ රතු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 128ක්.

සුදු හා රතු කැකුළු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 95 ක් ලෙස උපරිම සිල්ලර මිලක් මෙම ගැසට් නිවේදනයෙන් නියම කර තිබෙනවා.

සුදු හා රතු නාඩු කිලෝවක් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 98 ක්. සුදු හා රතු සම්බා කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 103ක් වනවා. කීරි සම්බා කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 125ක උපරිම සිල්ලර මිලක්ද මෙමගින් නියම කර තිබෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.