තවත් කොවිඩ් මරණ 167 ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 167 ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා විසින් තහවුරු කොට තිබෙනවා. ඒ මරණ ඊයේ (15) දින සිදුවූ ඒවායි.
ඒ අනුව අප රටේ සිදුවූ සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 6263 ක් දක්වා ඉහල ගියා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.