පළාත් අතර ගමන් කිරීමට අවසර හිමි අය

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පළාත් අතර සංචරණ සීමා දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කළා.

මෙම සංචරණ සීමා පැනවීම හේතුවෙන් පළාත් අතර ගමන් කිරීමට යාමට අවසර හිමිවනු ලබන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට පමණයි.

ඒ අනුව සංචාරක, වරාය‍, ඇඟලුම් කර්මාන්ත, බැංකු, ජනමාධ්‍ය, කෘෂිකර්ම ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට පමණක් සිය රාජකාරී හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පළාත් අතර ගමන් කිරීමට අවසර ලැබෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.