ලාෆ් ගෑස් වෙළෙඳපොළට එන්නේ කවදාද ?

ලාෆ් ගෑස් සැපයුම සතියක් තුළ යථා තත්වයට පත්කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව එම සමාගම පවසනවා.

ඒ ලාෆ් සමාගමට ගෑස් ආනයනයට සැලකිය යුතු කාලයක් ගතවීම හේතුවෙන්.

දින හතරක් හෝ පහක් තුළ ගෑස් සැපයුම යථා තත්වයට පත්කිරීමට උත්සහ කරන බවත්, උපරිම සතියක පමණ කාලයක් ගතවිය හැකි බවත්,එම සමාගම පවසනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.