විවාහ උත්සව සඳහා සහභාගි විය හැකි උපරිම පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාවේ වෙනස් වෙයි

අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විවාහ උත්සව සඳහා සහභාගි විය හැකි උපරිම පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 50ක් දක්වා සීමා කිරීමට බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ.

මීට පෙර එම සංඛ්‍යාව උත්සව ශාලාවේ ආසන 500ට වැඩි නම් 150ක් ලෙස ද ආසන 500ට අඩු නම් පුද්ගලයින් 100ක් ලෙස ද පැවතුනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.