නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් යාත්‍රා නිෂ්පාදනාගාරයක් හම්බන්තොට වරායේ

හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය සමූහය (Hambantota International Port Group) සහ Sea Horse Yachts (Pvt) Ltd ආයතනය අතර, නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් යාත්‍රා නිෂ්පාදනාගාරයක් පිහිටුවීම වෙනුවෙන් වූ ද්වීපාර්ශ්වික ගිවිසුම සඳහා අත්සන් තැබීම ගරු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින සිදුවිය.

හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය භූමිය තුළ පිහිටුවීමට නියමිත මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන මූලික ආයෝජනය ඩොලර් මිලියන 58 ක් (ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 11.5) වන අතර නිෂ්පාදන කටයුතු 2022 මුල් භාගයේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් ඍජු රැකියා අවස්ථා 200ක් සහ අමතර වක්‍ර රැකියා අවස්ථා 300ක් උත්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂිතය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.