බස්නාහිර ජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක්

කොවිඩ් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව නොගත් බස්නාහිර පළාතේ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි ජනතාවට අගෝස්තු 10 වන අඟහරුවාදා සිට එන්නත් ලබාදීමට නියමිතයි.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ , බස්නාහිර පළාතේ බරපතළ රෝගාබාධ ඇති ජනතාවට ද අඟහරුවාදා සිට දින තුනක් එන්නත් ලබාදෙන බවයි..

1906 දුරකතන අංකය අමතා ඒ සඳහා ජනතාවට ලියාපදිංචි විය හැකි බව ද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.