දිස්ත්‍රික්ක අනුව ගෑස් මිල වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි

ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක උපරිම සිල්ලර මිල නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව LPG (එල්.පී.ජී) අඩංගු ලීටර් 18 ක, එසේත් නැත්නම් කිලෝග්‍රෑම් 9.6ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 1,150ක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් අදාළ මිල ගණන්වල වෙනස්වීමක් සිදුකළ හැකිය.

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 1,150ක් වේ. කළුතර ගෑස් සිල්න්ඩරයක් විකිණිය හැකි උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 1,158ක් වන අතර ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එය රුපියල් 1,181කි.

වැඩිම මිලකට ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් අලෙවි කළ හැකි වන්නේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එහිදී අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 1,259කි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.