ගෑස් හිඟයක් නෑ .. ලිට්‍රෝ සමාගම කියයි

රට තුළ ගෑස් හිඟයක් ඇති නොවන අතර ඒ පිළිබඳ ව මහජනතාව අනියත බියක් ඇති කර ගත යුතු නැතැයි ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සමාගමේ සභාපති තෙෂාර ජයසිංහ මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ, ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම හරහා ඕනෑම වර්ණයක් ඇති ඕනෑම වර්ගයක සිලින්ඩරයකට ගෑස් සැපයීම සිදුකරන බවය.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ගෑස් තොග තම සමාගම සතුව දැනටමත් ඇති බවත් ඉදිරියේ දී අවශ්‍ය වන අමතර ධාරිතාව ගෙන්වා ගැනීමට ඇති වෙළෙඳපොළ හැකියාව සහ සැපයුම් ජාලය තම සමාගම සතු බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.