ගාලු පාර භාවිත කරන අයට දැනුම්දීමක්

තාවකාලික මාර්ග සංවර්ධන කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට (19) උදෑසන 6.00 සිට කොල්ලුපිටියේ නව රථ වාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ඒ අනුව රොටුන්ඩා මංසන්ධියෙන් ආරම්භ වන උත්තරානන්ද මාවතේ වාහන ධාවනය කළ හැක්කේ අබ්දුල් මාකන් මාකර් මාවත දෙසට පමණක් වන අතර
කිසිදු හේතුවක් මත අබ්දුල් මාකන් මාකර් මාවතෙන් රථ වාහන උත්තරානන්ද මාවතට ඇතුළු වීමට අවසර ලැබෙන්නේ නැත.

සර් ජේම්ස් පීරිස් මාවත මාර්ගයෙන් පෙරහැර මාවතට ඇතුළු වන වාහන රොටුන්ඩා වට රවුම දෙසට ගමන් කළ නොහැකි අතර, උත්තරානන්ද මාවතෙන් දකුණට ගමන් කොට අබ්දුල් මාකන් මාකර් මාවතට පිවිසීමට හැකිය.

ගාලුපාර සිට රොටුන්ඩා වටරවුම දක්වා දිවෙන රොටුන්ඩා මාර්ගයේ වාහන ගමන් කළ හැක්කේ ගාලු පාරේ රොටුන්ඩා වටරවුම දක්වා එක් දිශාවකට පමණි.

උත්තරානන්ද මාවතට ඇතුළු වන රියදුරන්ට ගාලු පාර, නවම් මාවත සහ පෙරහැර මාවත භාවිත කළ හැකි අතර රොටුන්ඩා මාවතට ඇතුළු වීමට ගාලුපාර භාවිත කළ හැකිය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.