කොම්පෝස්ට් ආනයනය තාවකාලිකව නතර කෙරේ

කොම්පෝස්ට් පොහොර ආනයනය තාවකාලිකව නතර කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

කොම්පෝස්ට් පොහොර ආනයනය සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබුණ ද ඉන් වියහැකි බලපෑම පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගනිමින් ආනයනය තාවකාලකිව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.