ඉදිරියේ දී නාසා ආයතනයෙන් සිකුරු ග්‍රහයා මත මෙහෙයුම් දෙකක්..

නාසා ආයතනය සිකුරු ග්‍රහයා මත මෙහෙයුම් දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වනවා.

එම ආයතනය සිකුරු ග්‍රහයා මත මෙහෙයුම් සිදු කරන්නේ වසර 10 කට පසුවයි. පෘතුවියට ආසන්න ග්‍රහයෙකු වන සිකුරු ග්‍රහයාගේ අවට පරිසරය සහ එම ග්‍රහයාගේ ආරම්භය පිළිබඳ තොරතුරු විමර්ශනය මෙම මෙහෙයුම්වල අරමුණ වී තිබෙනවා. සිකුරු ග්‍රහයා මත ප්‍රථම සේයාරුව ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී පෘථිවිය වෙත ළඟා කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද නාසා ආයතනය පවසනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.