රියදුරු බලපත්‍රහිමියන්ට විශේෂ පණිවුඩයක්..

කල්ඉකුත් වූ රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලසීමාව තාවකාලීකව දිර්ඝ කිරීමේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදනයට අනුව අප්‍රේල් පළමු වනදා සිට සැප්තැම්බර් 30 දක්වා කාලය තුළ කල්ඉකුත් වන සියලුම රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලසීමාව මාස 06කින් දිර්ඝ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෝටර් රථ ප්‍රවහන කොමසාරිස්වරයාගේ අත්සනින් යුතුව එම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර දැනටමත් වලංගු කාලසීමාව දිර්ඝ කර ඇති රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා එය අදාළ නොවන බව එම ගැසට් නිවේදනයෙන් දැක්වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.