ආනයනික තෙල් සමඟ වෙනත් තෙල් මිශ්‍ර කිරීම සම්බන්ධයෙන් නව ගැසට් පත්‍රයක්

ආනයනික තෙල් සමඟ වෙනත් තෙල් වර්ග මිශ්‍ර කිරීම නවතාලමින් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට විෂයභාර අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

2016 වසරේදී ආනයනික තෙල් වර්ගවලට වෙනත් තෙල් වර්ග මිශ්‍ර කිරීමට අවසර දෙමින් නිකුත් කර තිබූ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරන ලෙසද ඒ අනුව ඔහු උපදෙස් දී ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.